fbpx

Lubuski biznes ma POWER

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.09.2021

LISTY RANKINGOWE:
Lista nr 1
Lista nr 2

Informacja
Harmonogram grupa 4


OGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2021

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór:

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu (PDF)

rozpocznie się w dniu 29.09.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 19.10.2021 o godz. 16:00

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej można wypełnić za pomocą
bezpłatnego programu Adobe Reader do pobrania poniżej.

https://get.adobe.com/pl/reader/

Prosimy o zapoznanie się z kompletem dokumentów:

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu (PDF)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZKOLENIOWE DO POBRANIA TUTAJ

DOKUMENTY DOT. ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO POBRANIA TUTAJ


OGŁOSZENIE Z DNIA 17.09.2021

W projekcie “Lubuski Biznes ma POWER” obowiązuje zasada równości szans.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na temat polityki równości szans, dostępną do pobrania poniżej.

Prezentacja równość szans


OGŁOSZENIE Z DNIA 15.09.2021

Uwaga!!! Filia Biura Projektu pn. „Lubuski Biznes ma POWER” w Żarach ma nowy adres!!!

Od 15 września 2021 zapraszamy do nowego Biura Filii Projektu “Lubuski Biznes ma POWER”, które się mieści przy ul. Kalinowskiego 3/1 w Żarach. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.


OGŁOSZENIE Z DNIA 15.09.2021

Uprzejmie informujemy, że w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu (wersja 4.0) wprowadzono zmiany w § 1, § 5 pkt. 1, § 7 pkt. 5 i § 7 pkt. 8. Zmieniono adres Filii Biura Projektu na adres: ul. o. R. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary.

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu 4.0 (PDF)


OGŁOSZENIE Z DNIA 23.08.2021
UWAGA!!! Wydłużamy do dnia 10.09.2021r. do godziny 16.00
termin naboru Dokumentów Rekrutacyjnych do projektu
pn. „Lubuski Biznes ma POWER”!

Uprzejmie informujemy, że wydłużamy do dnia do 10.09.2021r. do godziny 16.00 termin naboru Dokumentów Rekrutacyjnych

Przypominamy, że do Biura Projektu lub Filii Biura Projektu należy dostarczyć:

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu (PDF)

Życzmy powodzenia!


OGŁOSZENIE Z DNIA 23.08.2021
NABÓR BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces naboru Biznesplanów dla uczestników Projektu: „Lubuski Biznes ma POWER”, starających się o uzyskanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej obejmuje nabór:

BIZNESPLAN (Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego)

ZAŁĄCZNIKI:

 1. a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 2. b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego)
 4. d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (Zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego)
 5. e) dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. f) zbiór oświadczeń (Zał. 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Załączniki dostępne do pobrania poniżej

Nabór Biznesplanów rozpocznie się w dniu 01.09.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 03.09.2021 o godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Biznesplanów od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Biznesplanów od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

Dopuszcza się również elektroniczne złożenie dokumentów na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.

(Dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku

i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 533 322 619, +48 884 782 630
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • BEZPŁATNY PROGRAM DO OTWIERANIA I WYPEŁNIANIA PLIKÓW PDF:

https://get.adobe.com/pl/reader/


OGŁOSZENIE Z DNIA 16.08.2021
NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
 DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces naboru Wniosków dla uczestników Projektu: „Lubuski Biznes ma POWER”, starających się o uzyskanie wsparcia pomostowego obejmuje nabór:

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO (Zał. nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego)

ZAŁĄCZNIKI:

a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),

d) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Zał. 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),

e) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych, ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),

Załączniki dostępne do pobrania poniżej

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
 rozpocznie się w dniu 25.08.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 27.08.2021 o godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
 od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
 od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

 

Dopuszcza się również elektroniczne złożenie dokumentów na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.

(Dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku

i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 533 322 619, +48 884 782 630
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • BEZPŁATNY PROGRAM DO OTWIERANIA I WYPEŁNIANIA PLIKÓW PDF:

https://get.adobe.com/pl/reader/


OGŁOSZENIE Z DNIA 05.08.2021
LISTA RANKINGOWA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

Zakończyła się ocena merytoryczna Biznesplanów, złożonych w dniach od 14 do 16 lipca 2021 r. w ramach  projektu „Lubuski Biznes ma POWER!”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  4 sierpnia 2021 r., zakończono prace Komisji Oceny Biznesplanów oraz zatwierdzono listę rankingową Biznesplanów w ramach projektu „Lubuski Biznes ma POWER”, realizowanego w ramach Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

 Lista rankingowa złożonych Biznesplanów


OGŁOSZENIE Z DNIA 29.07.2021

LISTY RANKINGOWE:
Lista nr 1
Lista nr 2

Informacja
Harmonogram grupa 3


OGŁOSZENIE Z DNIA 26.07.2021

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór:

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu (PDF)

rozpocznie się w dniu 04.08.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 23.08.2021 o godz. 16:00

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej można wypełnić za pomocą
bezpłatnego programu Adobe Reader do pobrania poniżej.

https://get.adobe.com/pl/reader/

Prosimy o zapoznanie się z kompletem dokumentów:

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu (PDF)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZKOLENIOWE DO POBRANIA TUTAJ

DOKUMENTY DOT. ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO POBRANIA TUTAJ


OGŁOSZENIE Z DNIA 08.07.2021
UWAGA!!!
Na Wasze prośby wydłużamy do dnia 16.07.2021r. do godziny 16.00
termin naboru Dokumentów Rekrutacyjnych do projektu
pn. „Lubuski Biznes ma POWER”!

Uprzejmie informujemy, że na Wasze prośby wydłużamy do dnia 16.07.2021r. do godziny 16.00 termin naboru Dokumentów Rekrutacyjnych

Przypominamy, że do Biura Projektu lub Filii Biura Projektu należy dostarczyć:

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu (PDF)

Życzmy powodzenia!


OGŁOSZENIE Z DNIA 05.07.2021
NABÓR BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces naboru Biznesplanów dla uczestników Projektu: „Lubuski Biznes ma POWER”, starających się o uzyskanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej
obejmuje nabór:

BIZNESPLAN (Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego)

ZAŁĄCZNIKI:

 1. a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 2. b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (Zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego)
 4. d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (Zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego)
 5. e) dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. f) zbiór oświadczeń (Zał. 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Załączniki dostępne do pobrania poniżej

Nabór Biznesplanów rozpocznie się w dniu 14.07.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 16.07.2021 o godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Biznesplanów od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Biznesplanów od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

Dopuszcza się również elektroniczne złożenie dokumentów na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.(Dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku
i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 533 322 619, +48 884 782 630
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • BEZPŁATNY PROGRAM DO OTWIERANIA I WYPEŁNIANIA PLIKÓW PDF:

https://get.adobe.com/pl/reader/


Komunikat z dnia 23.06.2021

Komunikat z dnia 23.06.2021:

 1. Komunikat nr 4

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWER/1.2.1/2021

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Lubuski Biznes ma POWER”,  nr umowy: POWR.01.02.01-08-0005/20-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Angelika Sznabel Akapit w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na realizację usług egzaminacyjnych wraz z usługami towarzyszącymi dla 150 Uczestników Projektu pn. „Lubuski Biznes ma POWER”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53711


OGŁOSZENIE Z DNIA 13.06.2021

LISTY RANKINGOWE:
Lista nr 1
Lista nr 2

Informacja
Harmonogram grupa 2


OGŁOSZENIE Z DNIA 10.06.2021

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór:

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu (PDF)

rozpocznie się w dniu 21.06.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 08.07.2021 o godz. 16:00

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej można wypełnić za pomocą
bezpłatnego programu Adobe Reader do pobrania poniżej.

https://get.adobe.com/pl/reader/

Prosimy o zapoznanie się z kompletem dokumentów:

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu (PDF)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZKOLENIOWE DO POBRANIA TUTAJ

DOKUMENTY DOT. ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO POBRANIA TUTAJ


OGŁOSZENIE Z DNIA 09.06.2021

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiły zmiany w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Zmiany obejmują terminy, jakie przewidziano na składanie Biznesplanów i zachodzą w §3 pkt. 7.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (PDF)


OGŁOSZENIE Z DNIA 08.06.2021

Uprzejmie informujemy, że w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu (wersja 3.0) wprowadzono zmiany w § 5 pkt. 5, § 12 pkt. 5.

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu 3.0 (PDF)


Komunikaty z dnia 31.05.2021

Komunikaty z dnia 31.05.2021:

 1. Komunikat nr 1
 2. Komunikat nr 2
 3. Komunikat nr 3

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.05.2021

Harmonogram grupa 1


OGŁOSZENIE Z DNIA 06.05.2021

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór:

Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz
Załącznik nr 4 oraz
Załącznik nr 5

dostępne do pobrania poniżej

rozpocznie się w dniu 17.05.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 04.06.2021 o godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.

Zgodnie z § 7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w przypadku
wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników
Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent
poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na
stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy
rekrutacyjnych.

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej można wypełnić za pomocą
bezpłatnego programu Adobe Reader do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

BEZPŁATNY PROGRAM DO OTWIERANIA I WYPEŁNIANIA PLIKÓW PDF:


OGŁOSZENIE Z DNIA 26.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWER/1.2.1/2021

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Lubuski Biznes ma POWER”,  nr umowy: POWR.01.02.01-08-0005/20-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Angelika Sznabel Akapit w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 150 Uczestników Projektu pn. „Lubuski Biznes ma POWER”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/42634


OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE Z DNIA 23.03.2021

Informujemy, że otrzymaliśmy z Instytucji Pośredniczącej nowe Wytyczne dot. obowiązku potwierdzania danych i spełniania warunków udziału danej osoby w projekcie pn. Lubuski Biznes ma POWER. Zmiana dotyczy dodatkowego oświadczenia uczestnika projektu potwierdzającego, że jego dane wynikające z Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczeń złożonych na etapie rekrutacji nie uległy zmianie na dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia, czyli szkoleniu – Załącznik nr 16.

Ponadto doprecyzowane zostały Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie &4 pkt.1 Regulaminu Rekrutacji:

Uczestnikami Projektu będzie 150  osób zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są osobami biernymi zawodowo, nieuczestniczącymi w kształceniu lub szkoleniu (wsparcie przewidziane dla 27 kobiet i 18 mężczyzn biernych zawodowo) lub

– osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi  w ewidencjach Powiatowego Urzędu Pracy (wsparcie przewidziane dla 63 kobiet i 42 mężczyzn bezrobotnych, niezarejestrowanych w ewidencjach PUP) oraz

– są w wieku 18-29 lat  (wiek jest określany na podstawie daty urodzenia Kandydata/ki i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w niniejszym projekcie tj. w dniu rozpoczęcia udziału w „Szkoleniu z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”) oraz

– utraciły zatrudnienie po dniu 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19.

Zaktualizowany został Regulamin Rekrutacji o Załącznik nr 10, nr 12 oraz nr 16.

Życzmy powodzenia!


OGŁOSZENIE Z DNIA 18.03.2021

Uprzejmie informujemy, że w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu (wersja 2.0) wprowadzono zmiany w § 3 b), § 3 pkt. 2, § 4 pkt. 1, § 5 pkt. 5, § 9 pkt. 2, § 9 pkt. 6, § 12 pkt. 5.

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu 2.0 (PDF)


OGŁOSZENIE Z DNIA 17.03.2021

Nabór do projektu trwa od 17.03.2021 do 06.04.2021

 • masz 18-29 lat?
 • mieszkasz w woj. lubuskim?
 • utraciłeś zatrudnienie z powodu COVID-19 po 1 marca 2020r.?

POMOŻEMY CI W ZAŁOŻENIU WŁASNEJ FIRMY!

W ramach projektu możesz otrzymać:

 • profesjonalne wsparcie i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności (Spotkanie z Doradcą zawodowym, Psychologiem, Szkolenie z zakładania i prowadzenia własnej firmy, spotkanie z Ekspertem dotacyjnym)
 • Jednorazową dotację w wysokości: 23.050,00 zł
 • Miesięczne wsparcie pomostowe do 2.600,00 zł/m-c przez 6 m-cy

Więcej informacji o Projekcie znajdziesz poniżej


Lubuski Biznes ma POWER

OPZL wraz z firmą Akapit wesprze 150 osób z woj. lubuskiego w otwarciu własnej działalności gospodarczej.

Projekt: Lubuski Biznes ma POWER! znalazł się na liście rankingowej WUP-u w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K04/20 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu  jest wsparcie 150 osób z województwa lubskiego, pozostających bez zatrudnienia, w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie skierowane będzie do osób:

 • w wieku 18-29 lat,
 • pozostających bez pracy: do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19,
 • z województwa lubuskiego.

W ramach projektu realizowane będą poniższe działania:

 • Doradztwo zawodowe,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wypłata wsparcia finansowego oraz pomostowego dla nowopowstałych 150 mikroprzedsiębiorstw .

Projekt  obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane  w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wszystkie, niezbędne informacje znajdą się na stronie akapit.edu.pl/power oraz opzl.pl

Budżet projektu wynosi 7 104 915,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 7 039 544,42 zł.


OGŁOSZENIE Z DNIA 08.03.2021

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór Formularzy rekrutacyjnych (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz Załącznik nr 4 i Załącznik nr
5, dostępne do pobrania poniżej,

rozpocznie się w dniu 17.03.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 06.04.2021 o godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.

Zgodnie z § 7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w przypadku
wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników
Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent
poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na
stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy
rekrutacyjnych.

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej można wypełnić za pomocą
bezpłatnego programu Adobe Reader do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: power@akapit.edu.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:

DOKUMENTY DOT. ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

BEZPŁATNY PROGRAM DO OTWIERANIA I WYPEŁNIANIA PLIKÓW PDF:

ARCHIWUM:


KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiejul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
Kontakt: e-mail: power@akapit.edu.pl
numer telefonu: (68) 327 18 81; numery telefonów kom.: 531 477 970, 533 496 716
Biuro Projektu otwarte w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 10.30 do 15.00
W trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych:
Biuro Projektu otwarte w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 8.00 do 16.00

KONTAKT Z FILIĄ BIURA PROJEKTU

Akapit Angelika Sznabelul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
Kontakt: e-mail: power@akapit.edu.pl
numery telefonów kom.: 531 477 970, 533 496 716
Filia Biura Projektu otwarta w poniedziałki i środy: od 10.30 do 15.30
W trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych:
Filia Biura Projektu otwarta w dni robocze (od poniedziałku do piątku):
od 8.00 do 15.30