fbpx

Lubuski biznes ma POWER

OGŁOSZENIE Z DNIA 13.06.2021

LISTY RANKINGOWE:
Lista nr 1
Lista nr 2


OGŁOSZENIE Z DNIA 10.06.2021

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór:

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (PDF)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Kandydata/ Uczestnika Projektu (PDF)

rozpocznie się w dniu 21.06.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 08.07.2021 o godz. 16:00

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej można wypełnić za pomocą
bezpłatnego programu Adobe Reader do pobrania poniżej.

https://get.adobe.com/pl/reader/

Prosimy o zapoznanie się z kompletem dokumentów:

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu (PDF)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZKOLENIOWE DO POBRANIA TUTAJ

DOKUMENTY DOT. ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO POBRANIA TUTAJ


Komunikaty z dnia 31.05.2021

Komunikaty z dnia 31.05.2021:

 1. Komunikat nr 1
 2. Komunikat nr 2
 3. Komunikat nr 3

OGŁOSZENIE

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór:

Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz
Załącznik nr 4 oraz
Załącznik nr 5

dostępne do pobrania poniżej

rozpocznie się w dniu 17.05.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 04.06.2021 o godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.

Zgodnie z § 7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w przypadku
wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników
Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent
poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na
stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy
rekrutacyjnych.

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej można wypełnić za pomocą
bezpłatnego programu Adobe Reader do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: 
power@akapit.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

BEZPŁATNY PROGRAM DO OTWIERANIA I WYPEŁNIANIA PLIKÓW PDF:


OGŁOSZENIE

Informujemy, że otrzymaliśmy z Instytucji Pośredniczącej nowe Wytyczne dot. obowiązku potwierdzania danych i spełniania warunków udziału danej osoby w projekcie pn. Lubuski Biznes ma POWER. Zmiana dotyczy dodatkowego oświadczenia uczestnika projektu potwierdzającego, że jego dane wynikające z Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczeń złożonych na etapie rekrutacji nie uległy zmianie na dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia, czyli szkoleniu – Załącznik nr 16.

Ponadto doprecyzowane zostały Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie &4 pkt.1 Regulaminu Rekrutacji:

Uczestnikami Projektu będzie 150  osób zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są osobami biernymi zawodowo, nieuczestniczącymi w kształceniu lub szkoleniu (wsparcie przewidziane dla 27 kobiet i 18 mężczyzn biernych zawodowo) lub

– osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi  w ewidencjach Powiatowego Urzędu Pracy (wsparcie przewidziane dla 63 kobiet i 42 mężczyzn bezrobotnych, niezarejestrowanych w ewidencjach PUP) oraz

– są w wieku 18-29 lat  (wiek jest określany na podstawie daty urodzenia Kandydata/ki i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w niniejszym projekcie tj. w dniu rozpoczęcia udziału w „Szkoleniu z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”) oraz

– utraciły zatrudnienie po dniu 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19.

Zaktualizowany został Regulamin Rekrutacji o Załącznik nr 10, nr 12 oraz nr 16.

Życzmy powodzenia!


OGŁOSZENIE

Nabór do projektu trwa od 17.03.2021 do 06.04.2021

 • masz 18-29 lat?
 • mieszkasz w woj. lubuskim?
 • utraciłeś zatrudnienie z powodu COVID-19 po 1 marca 2020r.?

POMOŻEMY CI W ZAŁOŻENIU WŁASNEJ FIRMY!

W ramach projektu możesz otrzymać:

 • profesjonalne wsparcie i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności (Spotkanie z Doradcą zawodowym, Psychologiem, Szkolenie z zakładania i prowadzenia własnej firmy, spotkanie z Ekspertem dotacyjnym)
 • Jednorazową dotację w wysokości: 23.050,00 zł
 • Miesięczne wsparcie pomostowe do 2.600,00 zł/m-c przez 6 m-cy

Więcej informacji o Projekcie znajdziesz poniżej


Lubuski Biznes ma POWER

OPZL wraz z firmą Akapit wesprze 150 osób z woj. lubuskiego w otwarciu własnej działalności gospodarczej.

Projekt: Lubuski Biznes ma POWER! znalazł się na liście rankingowej WUP-u w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K04/20 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu  jest wsparcie 150 osób z województwa lubskiego, pozostających bez zatrudnienia, w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie skierowane będzie do osób:

 • w wieku 18-29 lat,
 • pozostających bez pracy: do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19,
 • z województwa lubuskiego.

W ramach projektu realizowane będą poniższe działania:

 • Doradztwo zawodowe,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wypłata wsparcia finansowego oraz pomostowego dla nowopowstałych 150 mikroprzedsiębiorstw .

Projekt  obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane  w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wszystkie, niezbędne informacje znajdą się na stronie akapit.edu.pl/power oraz opzl.pl

Budżet projektu wynosi 7 104 915,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 7 039 544,42 zł.


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór Formularzy rekrutacyjnych (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz Załącznik nr 4 i Załącznik nr
5, dostępne do pobrania poniżej,

rozpocznie się w dniu 17.03.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 06.04.2021 o godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.

Zgodnie z § 7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w przypadku
wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników
Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent
poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na
stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy
rekrutacyjnych.

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej można wypełnić za pomocą
bezpłatnego programu Adobe Reader do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: power@akapit.edu.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:

DOKUMENTY DOT. ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO POBRANIA TUTAJ

BEZPŁATNY PROGRAM DO OTWIERANIA I WYPEŁNIANIA PLIKÓW PDF:

ARCHIWUM:


KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiejul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
Kontakt: e-mail: power@akapit.edu.pl
numer telefonu: (68) 327 18 81; numery telefonów kom.: 531 477 970, 533 496 716
Biuro Projektu otwarte w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 10.30 do 15.00
W trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych:
Biuro Projektu otwarte w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 8.00 do 16.00

KONTAKT Z FILIĄ BIURA PROJEKTU

Akapit Angelika Sznabelul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
Kontakt: e-mail: power@akapit.edu.pl
numery telefonów kom.: 531 477 970, 533 496 716
Filia Biura Projektu otwarta w poniedziałki i środy: od 10.30 do 15.30
W trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych:
Filia Biura Projektu otwarta w dni robocze (od poniedziałku do piątku):
od 8.00 do 15.30

DOKUMENTY DOT. ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO POBRANIA TUTAJ