fbpx

O projekcie #mlodziaktywni

O projekcie #mlodziaktywni

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.25-08-K05/21
Okres realizacji projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-02-28
Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie
Powiat: żarski, zielonogórski, żagański, krośnieński, Zielona Góra.


Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Biuro projektu:

ul. Kalinowskiego 3/1; 68-200 Żary

tel.   533 496 716, 531 477 970

e-mail: projekt@akapit.edu.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Na co mogą liczyć Uczestnicy Projektu?

Projekt przewiduje wsparcie dla 50 uczestników (28 Kobiet/22 Mężczyzn).

Do kogo kierowany jest projekt?

1. Wsparciem objęte zostaną osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 18-29 lat;

– kobiety;

– osoby z niepełnosprawnościami;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

– osoby, które utraciły zatrudnienie z powodu pandemii Covid-19.

2.Uczestnicy Projektu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a) wiek 18-29 lat,

b) pozostają bez pracy: osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo,

c) zamieszkują obszar powiatu żarskiego, żagańskiego, krośnieńskiego, zielonogórskiego lub miasta Zielona Góra województwa lubuskiego,

d) utraciły zatrudnienie z powodu pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 roku.

Etapy projektu:

I. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań uczestników z doradcą zawodowym.

II. Przeprowadzenie grupowych spotkań uczestników z doradcą zawodowym –  warsztaty

kariery.

III. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań uczestników projektu z pośrednikiem pracy.

IV. Przeprowadzenie grupowych spotkań uczestników projektu z pośrednikiem pracy.

V. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań  uczestników projektu z psychologiem .

VI. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i/lub organizacja staży zawodowych.

VII. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych:

-materiały szkoleniowe dla uczestników,

-egzamin.

VIII. Organizacja staży zawodowych.

Realizacja stażu nie będzie przekraczać 8 h na dobę i 40 h tygodniowo, a w przypadku osób z niepełnosprawnością  (zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) – 7 h na dobę i 35 h tygodniowo.

Wsparcie dodatkowe:

– zwrot kosztów dojazdu i/lub

– zwrot kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Miejsce zajęć: Żary, Zielona Góra.